Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kukunori ry
Y-tunnus: 2824373-3
Osoite: Malmin raitti 17 B, 00700 Helsinki
Sähköposti: info@kukunori.fi
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Mielenturvaa-verkoston noudattama
tietosuojakäytäntö.
Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa: Markus Raivio,
markus.raivio@kukunori.fi

2. Rekisterin nimi

Mielenturvaa -verkoston henkilötietojen käsittelyä tiedotuksessa, verkkosivuilla ja
sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja
esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään Mielenturvaa –
verkoston viestintään ja tiedotukseen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu
käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä
asioista.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä
järjestöjen ja muiden ei-kaupallisten toimijoiden julkisilta verkkosivuilta tai muista vastaavista
rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
● Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
● työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
● työnantajaa koskevat tiedot
● tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
● Asema puolue- tai muussa organisaatiossa

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Kukunori ry voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Kukunori ry varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Kukunori ry:n toimeksiannosta ja lukuun.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen
siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi
Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen
käsittelijätahon kanssa.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen
täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan
säännöllisesti.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö
info@kukunori.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää
tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä
kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan
tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään
tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen
Kukunori ry huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä
henkilötietojen laadusta. Kukunori ry oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai
tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Kukunori ry rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity
esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden
käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus
vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kukunori.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

9. Evästeet

Kukunori ry käyttää Mielenturvaa-verkkosivustolla evästeitä.

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kukunori ry voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.